بزرگ‌اندیشی، جادوی راهبردی انسان‌های بزرگ

سرهای نترس و بزرگ‌اندیش، آسان‌تر و ساده‌تر از همه‌ی دگران، سری در میانه‌ی سرها، می‌توانند درآورند

و دل‌های دریایی و مواج در موجاموج توفان‌زده و توفنده‌ی حیات، تراواتر و تازه‌تر از هرچه که هستند،
می‌توانند فهم کنند و به سامانی فراخور فرارسند...
«زمین»، در میانه‌ی انگشتان انسان‌های بزرگ و متعالی، معنای دیگری دارد.


سراغ پیروزمندانه و پیروزگرانه‌ی «رفتن» و «رسیدن» را اگر می‌گیرید،

از مردمان بزرگ‌اندیش و خطرپذیر و شکست‌ناپذیر بگیرید.